តារាងតម្លៃលក់ចេញ និងទិញចូល របស់ក្លឹបក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League

បន្ទាប់ពីទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅអង់គ្លេស ត្រូវបានបិតបញ្ចប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី ៩ សីហានេះ (បញ្ជាក់៖ ក្លឹបនៅអង់គ្លេស នៅតែអាចលក់កីឡាករចេញបាន រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨) ។

ឥឡូវនេះយើងនឹងលើកយក តារាងនៃការលក់ចេញ និងទិញចូលរបស់ក្លឹបទាំង ២០ នៃក្របខ័ណ្ឌ Premier League ហើយក្រុមតោខៀវ Chelsea និងហង្សក្រហម Liverpool ស្ថិតក្នុងចំណោមក្លឹបដែលចំណាយលុយច្រើនជាងគេ ក្នុងការទិញកីឡាករថ្មីៗ ខណៈពេលដែល West Ham និង Fulham ក៏បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ក្នុងការចំណាយលុយយ៉ាងច្រើន សម្រាក់ការចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចសន្យាដ៏ធំនៅរដូវក្តៅនេះ។

 

២០. Newcastle – ចំណូល £28.2 លានផោន (ទិញចូល £17លានផោន និងលក់ចេញ £45.2លានផោន)

១៩. Watford – ចំណូល £13.4 លានផោន (ទិញចូល £30.3លានផោន និងលក់ចេញ £43.7លានផោន)

១៨. Tottenham hotspur – ចំណូល £2.2លានផោន (ទិញចូល £0លានផោន និងលក់ចេញ £2.2លានផោន)

១៧. Leicester City – ចំណាយ £5.9លានផោន (ទិញចូល £81លានផោន និងលក់ចេញ £75.1លានផោន)

១៦. Crystal Palace – ចំណាយ £9.5លានផោន (ទិញចូល £9.5លានផោន និងលក់ចេញ £0លានផោន)

១៥. Manchester City – ចំណាយ £25.2លានផោន (ទិញចូល £62.5លានផោន និងលក់ចេញ £37.4លានផោន)

១៤. Cardiff – ចំណាយ £28.5លានផោន (ទិញចូល £28.5លានផោន និងលក់ចេញ £0លានផោន)

១៣. Bournemouth – ចំណាយ £29.4លានផោន (ទិញចូល £47.7លានផោន និងលក់ចេញ £18.3លានផោន)

១២. Burnley – ចំណាយ £29.5លានផោន (ទិញចូល £29.5លានផោន និងលក់ចេញ £0លានផោន)

១១. Huddersfield – ចំណាយ £32.1លានផោន (ទិញចូល £42.9លានផោន និង លក់ចេញ £10.8លានផោន)

១០. Everton – ចំណាយ £33.4លានផោន (ទិញចូល £53.6លានផោន និងលក់ចេញ £20.3លានផោន)

៩. Southampton – ចំណាយ £44.5លានផោន (ទិញចូល £54.5លានផោន និងលក់ចេញ £10លានផោន)

៨. Brighton – ចំណាយ £49.6លានផោន (ទិញចូល £57.1លានផោន និងលក់ចេញ £7.5លានផោន)

៧. Manchester United – ចំណាយ £51.6លានផោន (ទិញចូល £70.9លានផោន និងលក់ចេញ £19.3លានផោន)

៦. Wolves – ចំណាយ £64.1លានផោន (ទិញចូល £69.8លានផោន និងលក់ចេញ £5.7លានផោន)

៥. Arsenal – ចំណាយ £64.8លានផោន (ទិញចូល £68.3លានផោន និងលក់ចេញ £3.5លានផោន)

៤. Fulham – ចំណាយ £68លានផោន (ទិញចូល £72លានផោន និងលក់ចេញ £4.1លានផោន)

៣. West Ham – ចំណាយ £82.3លានផោន (ទិញចូល £94.9លានផោន និងលក់ចេញ £12.5លានផោន)

២. Chelsea – ចំណាយ £87.3លានផោន (ទិញចូល £128.6លានផោន និងលក់ចេញ £41.3លានផោន)

១. Liverpool – ចំណាយ £155.4លានផោន (ទិញចូល £167.9លានផោន និងលក់ចេញ £12.5លានផោន)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *